Nyheter

Prenumera

För information via e-post vänligen fylla i formuläret nedan.

2017-02-28

Bokslutskommuniké januari-december 2016

Ackumulerade hyresintäkter uppgick till 111,6 Mkr (39,1) Ackumulerat driftsöverskott uppgick till 60,9 Mkr (22,3) Ackumulerat förvaltningsresultat uppgick till 33,4 Mkr (11,5) Ackumulerat resultat uppgick till 116,4 Mkr (23,8), motsvarande ett resultat per aktie om 2,4 kr (3,6) Styrelsen föreslår...Läs mer
2017-01-27

Brinova har tilldelats markanvisning i Hammar i Kristianstads kommun för uppförandet av bostäder

Brinova har, tillsammans med sex andra byggherrar, tilldelats markanvisning i området Hammar i Kristianstads kommun för uppförandet av bostäder. Brinova planerar att bygga totalt 53 hyreslägenheter. Bostäderna uppförs i två etapper. Brinova planerar för en projekteringsstart våren 2017 med en tänkt...Läs mer
2017-01-24

Brinova säljer projektfastigheter i Hässleholm och köper bostadsprojekt i Eslöv

Brinova säljer samtliga sina fastigheter i Hässleholm till K-Fastigheter. Beståndet i Hässleholm är projektfastigheter och består i princip av byggrätter, cirka 38 000 kvm. Samtidigt förvärvar Brinova av K-Fastigheter ett pågående bostadsprojekt i Eslöv på 39 lägenheter. Hyresrätterna beräknas stå...Läs mer
2016-12-22

Brinova vinner markanvisning i Helsingborgs kommun och uppför förskola

Brinova har vunnit en markanvisningstävling och tecknat avtal med Helsingborgs kommun om att förvärva en fastighet i Ödåkra på cirka 2 800 kvm för cirka 2,9 Mkr. Brinova kommer att bygga en förskola på fastigheten med plats för cirka 100 elever. Brinova har tecknat ett hyresavtal med företaget...Läs mer
2016-12-20

Brinovas har genomfört ytterligare nyemission av B-aktier om cirka 57 MSEK

Mot bakgrund av det stora intresset för teckning av B-aktier i de nyemissioner om cirka 258 MSEK, vilka Brinovas styrelse beslutade att genomföra den 21 november 2016, vilkas utfall offentliggjordes tidigare idag, har Brinova genomfört ytterligare en nyemission av B-aktier. Beslutet att genomföra...Läs mer
2016-12-20

Brinovas nyemissioner fulltecknade

Brinova offentliggjorde den 22 november 2016 att styrelsen beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 april 2016, att genomföra dels en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för bolaget aktieägare om cirka 210 MSEK (”Företrädesemissionen”), dels en riktad nyemission av B-aktier,...Läs mer
2016-11-29

Brinova offentliggör prospekt

Prospektet avseende dels en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare och dels en riktad nyemission av B-aktier, utan företrädesrätt för bolagets aktieägare, har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.brinova.se ...Läs mer
2016-11-23

Brinova gör räntesäkringar av låneportföljen

Brinova Fastigheter AB (publ) ("Brinova") har räntesäkrat 200 Mkr av låneportföljen. Räntesäkringen har gjorts med hjälp av ränteswapar om vardera 100 Mkr på åtta respektive tio år till en genomsnittlig ränta om 0,96 procent. Efter den genomförda räntebindningen är cirka 20 procent av Brinovas...Läs mer
2016-11-22

Förtydligande av pressmeddelande 2016-11-22 ”Brinova förvärvar fastigheter för cirka 960 MSEK och genomför nyemission om cirka 258 MSEK

Tidigare utskickat pressmeddelande har förtydligats med uppgift om säljare, köpeskilling, åtagande om lösen av skulder och finansiering under rubrikerna ”Fastigheterna i Eslöv” och ”Fastigheterna i Kävlinge och Vellinge”. Fastigheterna i Eslöv förvärvas för ett överenskommet fastighetsvärde om 685...Läs mer
2016-11-22

Brinova förvärvar fastigheter för cirka 960 MSEK och genomför nyemissioner om cirka 258 MSEK

Brinova Fastigheter AB (publ) ("Brinova") har ingått avtal om tre separata förvärv i Eslöv respektive Kävlinge och Vellinge av totalt sju fastigheter till ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 960 MSEK. Vidare har Brinovas styrelse beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den...Läs mer
2016-11-22

Delårsrapport januari-september 2016

Ackumulerade hyresintäkter uppgick till 75,2 Mkr (21,7) Ackumulerat driftsöverskott uppgick till 40,4 Mkr (15,0) Ackumulerat förvaltningsresultat uppgick till 22,4 Mkr (10,1) Ackumulerat resultat uppgick till 104,7 Mkr (10,0), motsvarande ett resultat per aktie om 2,3 kr (4,0) Jämförelsetalen för...Läs mer
2016-11-21

Brinova tecknar hyresavtal med Malmö stad för LSS-boende

Brinova har tecknat ett 20-årigt hyresavtal med Malmö stad för ett LSS-boende i Oxie Centrum. Årshyran uppgår till cirka 1,5 Mkr, eller 1 950 kr/kvm, och inflyttning är beräknad till den 1 juni 2017. Avtalet är villkorat av att bygglov beviljas. Byggnaden i Oxie består idag av kontorslokaler som...Läs mer
2016-10-11

Brinova tilldelas projekt avseende Idrotts- och Östersjöhallen och tecknar långtidskontrakt med Karlskrona kommun

Brinova har vunnit Karlskrona kommuns upphandling av ny idrotts- och eventarena i Karlskrona. Brinova köper fastigheten med Idrottshallen och Östersjöhallen på Trossö i centrala Karlskrona för 10 Mkr. Samtidigt tecknar kommunen och Brinova ett 25-årigt hyresavtal till ett värde av cirka 300 Mkr...Läs mer
2016-10-04

Financial Meetings Öresund 7 oktober 2016

Hur smart kan en stad bli? FREDAG 7 OKTOBER Smarta städer uppförda med nya material och senaste digital teknik ses som en lösning på den snabba urbaniseringens utmaningar. Vad är en smart stad och hur smart kan en stad bli med nya innovationer? Vilka nya smarta material och metoder kommer att...Läs mer
2016-09-30

Brinova ringde in Bolaget på Nasdaq First North Premier

Idag klockan nio på morgonen ringde VD Per Johansson i börsklockan på Nasdaq First North Premier (”First North Premier”) i Stockholm, för att öppna första handelsdagen för Brinova Fastigheter AB (publ) (”Bolaget” eller ”Brinova”). Som ett led i Brinovas utveckling och expansion har styrelsen för...Läs mer
2016-09-28

Brinova Fastigheter AB (publ):s B-aktie är godkänd för handel på Nasdaq First North Premier med första dag för handel den 30 september 2016

Fastighetsbolaget Brinova Fastigheter AB (publ) (”Bolaget” eller ”Brinova”) har den 28 september 2016 godkänts för listning på Nasdaq First North Premier (”First North Premier”) med första handelsdag fredagen den 30 september 2016. Aktien kommer att handlas under kortnamnet BRIN B med ISIN-kod...Läs mer
2016-09-01

Brinova förvärvar skolfastighet i Barsebäck

Fastigheten är fullt uthyrd till en Montessoriskola och hyresavtalet sträcker sig till 2036. Det årliga hyresvärdet uppgår till drygt 3 Mkr och den uthyrningsbara ytan till cirka 2 400 kvm. Byggnaden, som uppfördes 2011, är av hög kvalitet med bra utemiljöer och en egen gymnastiksal. Fastigheten är...Läs mer
2016-07-12

Delårsrapport 2016-06-30

· Hyresintäkterna uppgick till 45,4 Mkr (39,1) · Driftsöverskottet uppgick till 22,9 Mkr (22,3) · Förvaltningsresultatet uppgick till 13,2 Mkr (11,5) · Periodens resultat uppgick till 14,2 Mkr (23,8), motsvarande ett resultat per aktie om 0,3 kr (3,6) Jämförelsetalen för resultat- och balansposter...Läs mer
2016-07-12

Delårsrapport januari-juni 2016

En förvärvsintensiv period ”Brinova är ett nyetablerat fastighetsbolag med fokus på fastighetsutveckling i södra Sverige. Som nybliven VD är det en stor förmån att få leda arbetet tillsammans med duktiga medarbetare för att skapa ett nytt fastighetsbolag på den svenska marknaden, med fokus på...Läs mer
2016-07-07

Brinova Fastigheter AB investerar 30 miljoner kronor i Landskrona

Brinova Fastigheter AB förvärvade under hösten 2015 13 fastigheter av Fastighets AB Tornet. Fastigheterna är belägna i de centrala delarna av Landskrona och de äldsta fastigheterna är uppförda i början av 1900-talet. Fastigheternas fasader mm. inventerades under våren 2016 och en plan för...Läs mer