Nyheter

Prenumera

För information via e-post vänligen fylla i formuläret nedan.

2017-10-09

Invigning av vårt nya kontor i Helsingborg

Vi är så glada att ni var så många som kom på vår invigning av det nya kontoret i Helsingborg i fredags. Tack för alla fantastiska blommor och presenter.Läs mer
2017-09-08

Brinova förvärvar Sparbanken Skånes samtliga fastigheter i Kristianstads kommun

Brinova förvärvar fem fastigheter i Kristianstads kommun med en uthyrbar yta om 8 000 kvm. Fastigheterna, som förvärvas för 135 Mkr, är fullt uthyrda till Sparbanken Skåne och har en viktad genomsnittlig återstående löptid på hyresavtalen på 8,2 år. Fastigheterna är belägna i Kristianstad, Åhus och...Läs mer
2017-07-17

Delårsrapport januari-juni 2017

Hyresintäkterna ökade som en effekt av de förvärv som tillträddes under hösten 2016 och våren 2017 samt nyuthyrningar med 109 procent till 94,7 Mkr (45,4). Driftsöverskottet ökande med 147 procent till 56,6 Mkr (22,9). Förvaltningsresultatet ökande som en följd av det förbättrade driftsöverskottet...Läs mer
2017-07-12

Brinova etablerar sig i Trelleborg

Brinova förvärvar en vårdfastighet i centrala Trelleborg. Fastigheten innehåller folktandvård, förskola samt bostäder. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 27 Mkr. Fastigheten, Trelleborg Sadeln 2 med en uthyrningsbar yta om cirka 2 000 kvm med ett...Läs mer
2017-07-07

Brinova förvärvar fastighet i bästa läge i Eslöv samt bostadsfastigheter i Kävlinge

Brinova förvärvar en fastighet i centrala Eslöv. Fastigheten innehåller bland annat Arbetsförmedlingen, Trafikverket, Sparbanken Skåne samt bostäder. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 96 Mkr. Brinova förvärvar även bostadsfastigheter med 14...Läs mer
2017-05-31

Brinova frånträder projektfastigheter i Hässleholm

Frånträde har idag skett av fastigheterna Hässleholm Magasinet 1 och 4 samt Intendenten 3,4 och 5. Frånträdet var villkorat av att Brinovas bolagsstämma 2017-05-04 godkände försäljningen. Avtal om försäljning tecknades 2017-01-24, men transaktionen var att betrakta som närståendetransaktion och var...Läs mer
2017-05-05

Brinova tillträder vårdboende i Vellinge samt inleder ett nytt samarbete med Nordea som kreditgivare.

Tillträde har idag skett till fastigheten Påfågeln 1 i Vellinge efter att Brinovas bolagsstämma 2017-05-04 beslutat att godkänna förvärvet. Avtal om förvärv tecknades 2017-11-22, men förvärvet var att betrakta som närståendetransaktion och var villkorat av beslut på Brinovas årsstämma 2017...Läs mer
2017-05-04

Bolagsstämmokommuniké för Brinova Fastigheter AB (publ)

Brinova Fastigheter AB (publ) höll den 4 maj 2017 årsstämma på Lindab Arena i Ängelholm. Under stämman fattades huvudsakligen följande beslut i enlighet med framlagda förslag. Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt den framlagda koncernresultaträkningen...Läs mer
2017-05-04

Delårsrapport januari-mars 2017

Ackumulerade hyresintäkter uppgick till 45,9 Mkr (21,8) Ackumulerat driftsöverskott uppgick till 25,7 Mkr (8,8) Ackumulerat förvaltningsresultat uppgick till 16,5 Mkr (3,3) Ackumulerat resultat uppgick till 26,4 Mkr (5,4), motsvarande ett resultat per aktie om 0,4 kr (0,1) Väsentliga händelser...Läs mer
2017-04-07

Brinova växer genom förvärv i Karlskrona

Brinova förvärvar en bostadsfastighet i Rödeby, ca 1 mil utanför Karlskrona. Fastigheten består av 14 bostadslägenheter samt ett gruppboende uthyrt till Karlskrona kommun om ca 350 kvm. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 20 Mkr. Fastigheten,...Läs mer
2017-04-07

Brinova publicerar årsredovisningen för 2016

Brinova Fastigheter AB:s årsredovisning för 2016 finns publicerad på vår hemsida, www.brinova.se Den tryckta redovisningen finns tillgänglig från och med vecka 16 och distribueras till aktieägare och övriga intressenter som anmält att de önskar delta. Om du vill ha ett tryckt exemplar är du...Läs mer
2017-04-03

Brinova tillträder fastigheten Karlskrona Gasverket 18, Idrotts- och Östersjöhallen i Karlskrona

Idag slutfördes affären mellan Brinova och Karlskrona kommuns genom Brinovas tillträde av fastigheten Karlskrona Gasverket 18, Idrottshallen och Östersjöhallen på Trossö i centrala Karlskrona. Avtal om förvärv av fastigheten tecknades 11 oktober 2016. Fastigheten förvärvas för 10 Mkr och kommunen...Läs mer
2017-03-29

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BRINOVA FASTIGHETER AB (PUBL)

Aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ), org.nr 556840-3918, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 maj 2017, kl. 15.00 i Lindab Arena, Ishallsvägen i Ängelholm. Rätt att delta i stämman Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden...Läs mer
2017-03-24

Brinova lägger grunden för ett enhetskontor i Eslöv

Brinova har anställt Carina Sjöholm som enhetschef till vår förvaltningsenhet i Eslöv. Brinova har idag cirka 460 lägenheter och 10 000 kvadratmeter lokaler i Eslöv, samt pågående projekt om uppförande av 40 lägenheter. Det samlade fastighetsvärdet i Eslöv är cirka 750 Mkr. Som ett led i att...Läs mer
2017-02-28

Bokslutskommuniké januari-december 2016

Ackumulerade hyresintäkter uppgick till 111,6 Mkr (39,1) Ackumulerat driftsöverskott uppgick till 60,9 Mkr (22,3) Ackumulerat förvaltningsresultat uppgick till 33,4 Mkr (11,5) Ackumulerat resultat uppgick till 116,4 Mkr (23,8), motsvarande ett resultat per aktie om 2,4 kr (3,6) Styrelsen föreslår...Läs mer
2017-01-27

Brinova har tilldelats markanvisning i Hammar i Kristianstads kommun för uppförandet av bostäder

Brinova har, tillsammans med sex andra byggherrar, tilldelats markanvisning i området Hammar i Kristianstads kommun för uppförandet av bostäder. Brinova planerar att bygga totalt 53 hyreslägenheter. Bostäderna uppförs i två etapper. Brinova planerar för en projekteringsstart våren 2017 med en tänkt...Läs mer
2017-01-24

Brinova säljer projektfastigheter i Hässleholm och köper bostadsprojekt i Eslöv

Brinova säljer samtliga sina fastigheter i Hässleholm till K-Fastigheter. Beståndet i Hässleholm är projektfastigheter och består i princip av byggrätter, cirka 38 000 kvm. Samtidigt förvärvar Brinova av K-Fastigheter ett pågående bostadsprojekt i Eslöv på 39 lägenheter. Hyresrätterna beräknas stå...Läs mer
2016-12-22

Brinova vinner markanvisning i Helsingborgs kommun och uppför förskola

Brinova har vunnit en markanvisningstävling och tecknat avtal med Helsingborgs kommun om att förvärva en fastighet i Ödåkra på cirka 2 800 kvm för cirka 2,9 Mkr. Brinova kommer att bygga en förskola på fastigheten med plats för cirka 100 elever. Brinova har tecknat ett hyresavtal med företaget...Läs mer
2016-12-20

Brinovas har genomfört ytterligare nyemission av B-aktier om cirka 57 MSEK

Mot bakgrund av det stora intresset för teckning av B-aktier i de nyemissioner om cirka 258 MSEK, vilka Brinovas styrelse beslutade att genomföra den 21 november 2016, vilkas utfall offentliggjordes tidigare idag, har Brinova genomfört ytterligare en nyemission av B-aktier. Beslutet att genomföra...Läs mer
2016-12-20

Brinovas nyemissioner fulltecknade

Brinova offentliggjorde den 22 november 2016 att styrelsen beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 april 2016, att genomföra dels en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för bolaget aktieägare om cirka 210 MSEK (”Företrädesemissionen”), dels en riktad nyemission av B-aktier,...Läs mer